• Proiectul Inovativ

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014 – 2020

Obiectivul general al proiectului

Creșterea cu 505 a numărului de angajați din regiunea SVO care beneficiază de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, și cu 55 a numărului de IMM-uri sprijinite care își desfășoară activitatea/intenționează să își adapteze activitatea în unul din sectoarele economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior.

Obiective specifice ale proiectului

Creșterea gradului de conștientizare a angajaților și în consecință a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, sau a angajaților și în consecință a angajatorilor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior.

Sprijinirea a 55 de IMM-uri din regiunea SVO care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, sau care inteționează să îsi adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, prin introducerea în cadrul acestora de sisteme, instrumente, metode, practici etc. standarde de management al resurselor umane/ condiții de lucru îmbunătățite

Sprijinirea a 10 IMM-uri din regiunea SVO care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, sau care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, în elaborarea/revizuirea/adaptarea planificării strategice pe termen lung

Sprijinirea a 40 de persoane din departamentul de resurse umane prin dezvoltarea competențelor de gestionare a resurselor umane, în scopul îmbunătățirii nivelului lor de calificare și facilitării adaptării activității acestora la dinamica sectoarelor prioritare

Sprijinirea a 465 de persoane care asigură managementul strategic în companii/ antreprenori prin dezvoltarea competențelor lor, în scopul îmbunătățirii nivelului lor de calificare și facilitării adaptării activității acestora la dinamica sectoarelor prioritare

Articole

Activitățile proiectului

Organizarea și derularea a trei campanii de conștientizare a angajatorilor privind importanţa şi necesitatea participării angajaţilor la programe de formare continuă. Aceste campanii vor viza:

 • Angajatorii care își desfășoară/intenționează să-și desfășoare activitatea în sectoarele prioritare
 • Persoanele care au calitatea de antreprenori și își gestionează propriile afaceri

Organizarea şi derularea de programe de formare profesională pentru 465 manageri:

Formarea profesională continuă în ocupația „Competențe antreprenoriale” a 465 de persoane pentru dezvoltarea competențelor lor, în scopul creșterii performanțelor în plan profesional și îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și manageriale ale participanților:

 • La finalizarea cursului toți participanții vor primi diplomele acreditate ANC, caresunt recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale şi de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale
 • Durata curs: 7 zile – 6 ore/zi

Organizarea și derularea a două activități de tip „seminarii” pentru 140 dintre persoanele care au finalizat cursurile de formare profesională.

 • Scopul acțiunilor va fi de a aduce un plus de valoare la cunoștințele profesionale dobândite de aceștia în urma formării.

Organizarea şi derularea de programe de formare profesională pentru 40 de angajaţi din departamentele de resurse umane

Aceste cursuri au ca scop asigurarea cursanților (angajați care lucrează în departamentul de RU) cunoștințele și competențele practice absolut necesare pentru îmbunătățirea permanentă a activităților profesionale a acestora în întreprinderile angajatoare

 • La finalizarea cursului toți participanții vor primi diplomele acreditate ANC, care sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale şi de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale
 • Durata curs: 7 zile – 6 ore/zi

Sprijin acordat întreprinderilor în elaborarea/revizuirea/adaptarea planificării strategice pe termen lung

Prin aceasta activitate vor fi sprijinite 10 IMM-uri din regiune care își desfășoară activitatea sau intenționează să își desfășoare activitatea în sectoare economice cu potențial competitiv identificare conform SNC sau în domenii de specializare inteligentă conform SNCDI. Sprijinul acordat acestor IMM-uri va consta în elaborarea/revizuirea/adaptarea planificării strategice pe termen lung a acestora.

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie CI
 • Copie după certificatul de naștere
 • Copie după diploma de studii
 • Copie dupa certificatul de căsătorie
 • Formularul de înregistrare grup țintă
 • Adeverință eliberată de întreprinderea angajatoare din care să reiasă că: – persoana este încadrată cu CIM; locul de muncă este în regiunea de implementare; persoana ocupă o poziție de management sau resurse umane, precizându-se postul ocupat; persoana își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele prioritare
 • CIM în cazul persoanelor angajate
 • Act constitutiv/ alt document doveditor pentru antreprenori
 • Organigrama firmei angajatoare
 • Fișa postului
 • Ultimul certificat constatator al companiei

Cine poate participa?

Vor fi selectate 505 persoane care fac parte următoarele categorii:

 • Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.): 265 persoane
 • Angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), din departamentele de resurse umane: 40 persoane
 • Antreprenori (au calitatea de asociați și administratori în cadrul companiei) și care își gestionează propriile afaceri: 200 persoane

Din perspectiva geografică, toate categoriile de grup țintă menționate își desfășoară activitatea în regiunea de implementare a proiectului, respectiv Sud-Vest Oltenia